تماس با واحد طراحی و مهندسی

شماره تماس : 35217212 – 35 – 0098 داخلی 650

فکس : 35217214 – 35 – 0098

نشانی : کیلومتر 25 جاده یزد – تهران، کیلومتر 2 جاده حاجی آباد


تماس با واحد آزمایشگاه

شماره تماس : 35217212 – 35 – 0098 داخلی 650

فکس : 35217214 – 35 – 0098

نشانی : کیلومتر 25 جاده یزد – تهران، کیلومتر 2 جاده حاجی آباد

تماس با مدیریت تولید

شماره تماس : 35217212 – 35 – 0098 داخلی 610

فکس : 35217214 – 35 – 0098

نشانی : کیلومتر 25 جاده یزد – تهران، کیلومتر 2 جاده حاجی آباد