تماس با واحد حسابداری

شماره تماس : 35217212 – 35 – 0098 داخلی 330

فکس : 35217214 – 35 – 0098

نشانی : یزد، بزرگراه فقیه خراسانی، خیابان نور

نشانی