تماس با واحد حسابداری

شماره تماس : 35217212 – 35 – 0098 داخلی 330

فکس : 35217214 – 35 – 0098

نشانی : یزد، بزرگراه فقیه خراسانی، خیابان نور

نشانی

تماس با مدیریت فروش

شماره تماس : 35217212 – 35 – 0098 داخلی 223

نشانی

فکس : 35217214 – 35 – 0098

نشانی : یزد، بزرگراه فقیه خراسانی، خیابان نور

تماس با مدیریت

شماره تماس : 35217212 – 35 – 0098 داخلی 220

فکس : 35217214 – 35 – 0098

نشانی : یزد، بزرگراه فقیه خراسانی، خیابان نور

نشانی

تماس با واحد طراحی و مهندسی

شماره تماس : 35217212 – 35 – 0098 داخلی 650

فکس : 35217214 – 35 – 0098

نشانی : کیلومتر 25 جاده یزد – تهران، کیلومتر 2 جاده حاجی آباد


تماس با واحد آزمایشگاه

شماره تماس : 35217212 – 35 – 0098 داخلی 650

فکس : 35217214 – 35 – 0098

نشانی : کیلومتر 25 جاده یزد – تهران، کیلومتر 2 جاده حاجی آباد

تماس با مدیریت تولید

شماره تماس : 35217212 – 35 – 0098 داخلی 610

فکس : 35217214 – 35 – 0098

نشانی : کیلومتر 25 جاده یزد – تهران، کیلومتر 2 جاده حاجی آباد